W tym miejscu możesz szybko wyszukać interesujace cię kursy lub szkolenia

Zadzwoń +48 500 226 512     Znajdź nas

Image Alt

Regulamin

REGULAMIN AKADEMII RZEMIOSŁA ŻÓŁTA SZPILKA

1. Regulamin dotyczy zajęć (kursów, warsztatów) organizowanych przez Akademię Rzemiosła ŻÓŁTA SZPILKA, zwaną dalej Organizatorem.
2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora, mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Zeylanda 4/3 z wyjątkiem kiedy w ofercie wyznaczona jest inna lokalizacja.
3. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na wybrany kurs ze strony internetowej organizatora www.zoltaszpilka.pl/, drogą mailową na adres biuro@zoltaszpilka.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Organizatora.
4. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa i ma charakter wiążący.
5. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 8 osób dla kursów szycia i konstrukcji odzieży chyba, że w uzgodnieniu z uczestnikami Organizator zadecyduje inaczej.
6. Organizator w przypadku zaistnienia przyczyn losowych (wypadek, choroba prowadzącego), zastrzega sobie prawo:
• przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć danego kursu do czterech tygodni,
• przeniesienia uczestników do innej grupy za ich zgodą,
• rozwiązania grupy. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom dokonane opłaty rezerwacyjne. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w terminie 5 dni od daty odwołania zajęć.
7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do dokonania opłaty rezerwacyjnej określonej w mailu zwrotnym potwierdzającym uczestnictwo. Opłata ta zostaje wliczona do całkowitej opłaty za zajęcia. Kwotę należy wpłacić w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia, na numer konta podany w mailu. W przypadku braku opłaty, rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku zapisu w siedzibie firmy, opłatę można uiścić gotówką w siedzibie Organizatora.
8. Wniesiona opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna, wliczona na poczet opłaty za kurs. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach z przyczyn losowych, można wskazać inną osobę, która weźmie udział w zajęciach lub przenieść wpłatę na inny termin zajęć.
9. Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa jest zależny od rodzaju kursu. Czas jednej godziny kursu określa się wg godziny lekcyjnej i trwa 45 minut.
10. Pozostałą część opłaty za kurs (po odjęciu opłaty rezerwacyjnej), należy wpłacić przed lub po pierwszych zajęciach odpowiednio wg długości kursu. Jeżeli zajęcia trwają nie dłużej niż 5 dni – opłatę należy uiścić w dniu rozpoczęcia zajęć w siedzibie Organizatora, lub przelewem na konto bankowe Organizatora, odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych takich jak wypadki losowe czy choroba prowadzącego. W takim przypadku uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr konta (w ciągu 3 dni) lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych zajęć.
12. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku osób poniżej 16-stego roku życia po przez osobiste podpisanie umowy z rodzicem w siedzibie Organizatora. Formalności należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników w trakcie zajęć jak i w przerwie oraz ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania zaleceń prowadzącego i zasad BHP obowiązujących na terenie pracowni w siedzibie Organizatora przekazanych na pierwszych zajęciach (zasady BHP są dostępne do wglądu w siedzibie Organizatora).
14. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody powstałe z ich winy na mieniu należącym do Organizatora lub administratora budynku, w trakcie trwania kursów. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy ponoszą ich rodzice bądź prawni opiekunowie.
15. Zajęcia prowadzone w siedzibie Organizatora w ramach kursów i warsztatów mają charakter autorski.
16. Dane osobowe wymagane przy zapisie są niezbędne do wystawienia certyfikatu.
17. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. Aktualna wersja znajduje się na stornie internetowej Organizatora www.zoltaszpilka.pl w stopce oraz przy formularzu zapisu na kurs.